WYROL

Popis

WYROL je kompletní øada tekutých koncentrátù aditiv zlepðujících třecí charakteristiky olejù pro válcování za studena, napøíklad olejù øady SOMENTOR. Výrobky jsou navrženy, aby optimalizovaly výkon válcovacích stolic hliníkových profilù a napomáhaly dosáhnout požadované jakosti povrchu a kvality materiálu. WYROL 2 je inhibitor koroze, který prodlužuje životnost válcovacího oleje. WYROL 4 a 8 obsahují mazivostní aditiva a malé množství antioxidantu. Tyto výrobky slouží k optimalizaci vlastností válcovacích olejù z hlediska tøecích charakteristik. Také umožòují obsluze válcovací stolice optimalizovat složení oleje v závislosti na podmínkách, které na konkrétní válcovací stolici pøevažují. WYROL 10, 12 a 15 obsahují rùznomazivostní aditiva, které spoleènì s inhibitorem koroze napomáhají válcovacím olejùm získat mimoøádné tøecí charakteristiky v rùzných podmínkách. WYROL 2, 4, 6, 8, 10 a 12 odpovídají normì FDA CFR 178.3910.

Aplikace

  • Koncentráty aditiv pro optimalizaci životnosti válcovacích olejù a výkonnosti operací válcování hliníku za studena

Výrobce / značka

ESSO

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF